اطلاعات تیکت

پیام

ضمیمه ها

Select File No file selected

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .PDF, .xls, .xlsx, .doc, .docx

ادخل اسم المرسل المراد تفعيله

اختر اذا كان اسم المرسل ترويجي او تواصل

نرجو ادخال اسم المستخدم المراد تفعيل اسم المرسل له